PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


UPRS Sodba I U 2032/2019-11

Zaradi izogibanja dvojnega obdavčevanja pri odmeri davka od dohodka, torej dohodnine, je v Sloveniji treba odbiti davek od dohodka, ki ga je tožnik plačal v Nemčiji. Pri tem odbitek ne sme presegati tistega dela davka od dohodka, ki je bil izračunan pred odbitkom, pripisanim dohodku, ki se lahko obdavči v Zvezni republiki Nemčiji. Postopek odmere dohodnine je postopek, ki se vodi po uradni dolžnosti, pri čemer ne drži, da davčnemu organu ob izdaji izpodbijane odločbe niso bili znani podatki o prisotnosti dolžnika na delu, zaradi česar naj posledično ne bi mogel stroškov prehrane upoštevati po uradni dolžnosti. Iz upravnega spisa izhaja, da je pristojna uradna oseba še pred izdajo izpodbijane odločbe po elektronski pošti prejela 12 plačilnih list za tožnika, iz katerih izhaja tudi število oddelanih ur. Vendar v izpodbijani odločbi o tem ni zapisanega drugega, kot da je tožnik predložil tudi plačilne liste.
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1908/2019-11

Prvostopenjski organ tožniku očita zlorabo predpisov, kot jo opredeljuje četrti odstavek 74. člena ZDavP-2. Po drugi strani pa hkrati tudi ugotavlja, da gre v obravnavani zadevi za navidezne (simulirane) posle, kot jih določa tretji odstavek 74. člena ZDavP-2. Tožniku očita, da so posojilne pogodbe, ki jih je sklenil s tujima družbama navidezne oz. simulirane in da dejansko posojil od tujih družb ni prejel. Posledično meni, da so navidezne tudi obračunane obresti iz naslova teh posojil in jih zato ni priznal kot davčno priznane odhodke v obračunu DDPO za leto 2016. Po povedanem pa ni jasno, na kateri pravni podlagi je davčni organ sprejel izpodbijano odločbo, saj posel ne more biti hkrati navidezen (tretji odstavek 74. člena ZDavP-2) in del davčne zlorabe predpisov (četrti odstavek 74. člena ZDavP-2), saj si učinka medsebojno nasprotujeta.
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 338/2018-12

Rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravi storitve se praviloma določa z odstotkom od zneska prihodkov, doseženih s prodajo proizvodov ali storitev, za katere je podjetje dalo jamstvo. Tega ne spreminja niti zatrjevano dejstvo, da je družba rezervacije sprostila in plačala davek na dobiček, saj je s tem le prišlo do davčne nevtralnosti na strani družbe, tožnik pa je uveljavljal dohodke iz naslova rezervacij, brez poprejšnjih prihodkov iz naslova prodaje blaga oz. storitev, za katere so dana jamstva.
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 1125/2020-27

Rezervacije, ki jih je oblikovala tožnica, so po vsebini pogojne dolgoročne obveznosti, saj tožnica ne ve, ali se bodo obveznosti pojavile ali ne. Tožnica v zvezi s tem še ni imela nobenih stroškov, zato je takšno oblikovanje nezanesljivo in v nasprotju s SRS, ki zahteva, da mora biti velikost rezervacij zanesljivo ocenjena. Ker tožnica ne ve, ali se bodo tovrstni stroški sploh pojavili v prihodnosti, iz preteklih izkušenj pa izhaja, da tožnica tovrstnih rezervacij ne potrebuje, gre tudi po presoji sodišča za pogojne obveznosti. Pretekli dogodek, na katerega se sklicuje tožnica, ko je veterinarska prava Republike Italije ugotovila biološka tveganja pri prodaji rib na italijanskem trgu in zahtevala njihov umik iz tega trga, tudi po presoji sodišča ne predstavlja obvezujočega dogodka, na podlagi katerega bi tožnica utemeljevala dolgoročne obveznosti z oblikovanjem rezervacije v omenjenem znesku. Davčni organ izhaja iz napačne razlage materialnega prava,...
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 2319/2018-11

Tožnica od trenutka, ko je bila izdana odločba, s katero je bil odpravljen sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti ni imela več pravnega interesa za pritožbo, torej od takrat dalje niso bile več izpolnjene procesne predpostavke, da bi toženka pritožbo obravnavala meritorno. Zavrženje pritožbe pomeni, da tožnica s pritožbo v pritožbenem postopku ni uspela in je zato odločitev toženke, da zavrne njen zahtevek za povrnitev stroškov pritožbenega postopka, po zakonu utemeljena.
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sklep I U 1130/2019-12

Prva in drugotožeča stranka sta v pripravljalni vlogi 23. 9. 2019 sodišče obvestili, da nimata več pravnega interesa za tožbo v delu, ki se nanaša na zahtevek, da naj davčni organ izda odločbo o vračilu DDV, saj je temu delu zahtevka toženka izvensodno ugodila. Sodišče je na podlagi drugega odstavka 34. člena ZUS-1 zaradi umika tožbe zoper sklep Finančne uprave RS DT 42301-335677/2016-24 z dne 6. 6. 2018 postopek ustavilo. Na podlagi 2. točke prvega odstavka 46. člena ZUS-1 v pripravljalnem postopku o umiku tožbe odloča predsednica senata.
četrtek, 25. februar 2021/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih...


  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV. Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 in 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Plačnik davka v R Sloveniji ima pravico zahtevati, da se pred izdajo odločbe še enkrat preverijo vsi sklepi organa in sicer že pred izdajo odločbe. Po izdani odločbi mora davčni organ ponovno preveriti, ali so pritožbeni razlogi upravičeni s ciljem ,da odloži izvržbo, saj pri nas pritožba ne zadrži izvržbe.  Žal v Sloveniji 87. člen ZdavP-2, davčni organ ne izvaja...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Finančna uprava ne sme izvajati ukrepov, ki bi znižala stroške izpolnjevanje obveznosti za mala podjetja.  Finančna uprava  mora izvajati ukrepov, ki bi malim plačnikom zagotovila znižanja administracije pri izpolnjevanju davčnih obveznosti) Finančna uprava mora zagotoviti ukrepe za zagotavljanja informiranja za MALE plačnike davkov. V Sloveniji navedena pravica ni...


  torek, 24. december 2019 | 0

    V R Sloveniji, plačnik davkov nima pravice izbrati svojega zastopnika takoj, ko gre zadeva pred Upravno sodišče. Ureditev je v nasprotju s temeljnimi načeli oz. pravico do izbire osebe, ki zastopa plačnika davkov pri nas.  Prav tako Slovenija krši pravice stranke do informiranja (davčno svetovanje stranki predstavlja del pravice do informiranja) s tem, ko ne želi...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?