PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Spletno mesto MODRO POSLOVANJE predstavlja ponudbe na področju SVETOVANJA in RAČUNOVODSTVA

Ponudniki združujejo storitve računovodstva ter davčnega in poslovnega svetovanje s ciljem, da jih stranke lahko koristijo na enem mestu in to s podpisom ene pogodbe "Modro poslovanje". Priporočamo:


sodba I U 1077/2009

Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakorkoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
sreda, 19. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

sodba I U 1365/2009

Režim odloga plačila trošarine je ureditev, ki se nanaša na proizvodnjo, skladiščenje in prejemanje ali odpremljanje trošarinskih izdelkov, na podlagi katere je obveznost za plačilo trošarine odložena. Pravna podlaga za naložitev plačila trošarine je v 17. členu ZTro. Navedene določbe zavezujejo prav vsakogar, ki ima kakršnokoli povezavo s trošarinskimi izdelki. Plačnik trošarine je tudi oseba, ki kupi trošarinske izdelke v smislu 16. člena ZTro. Solidarna odgovornost iz 4. odstavka 17. člena ZTro, po katerem je v primeru, če je v skladu s tem členom več oseb odgovornih za plačilo trošarine, odgovarjajo za plačilo trošarine solidarno.
sreda, 19. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 833/2020-82

V obravnavanem primeru ni prišlo do kršitve 133. in 135. člena ZDavP-2. Prvi odstavek 133. člen ZDavP-2 določa, da je inšpekcijski nadzor dopusten do zastaranja pravice do odmere davka. V prvem odstavku 125. člena ZDavP-2 pa je zapisano, da pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek obračunati, odtegniti, odmeriti ali plačati. Davčni inšpekcijski nadzor je torej dopusten do omenjenega roka, kar v konkretnem primeru ni bilo kršeno. Bistvo prikritega izplačila dobička je v tem, da ne temelji na formalni odločitvi pristojnega organa upravljanja o delitvi dobička, temveč se izvede prikrito, na podlagi pravnih poslov, ki jih z delničarjem, družbenikom ali lastnikom sklene tožnik. Prikrito izplačilo dobička ima tako kot odkrito za posledico zmanjšanje premoženja pravne osebe. Zato sedma točka 74. člena ZDDPO-2 prikrita izplačila davčno obravnava enako kot odkrita, kar pomeni, da so predmet obdavčitve pravne osebe z...
torek, 18. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 248/2020-8

Lastnika vrednostnih papirjev, ki ima odprt trgovalni račun pri tožnici in je z njo v pogodbenem razmerju, je nedvomno šteti za potrošnika po ZVPot, saj ima v razmerju do tožnice že a prima facie šibkejši položaj na trgu. Glede na povedano je prvostopni organ imel podlago, da je po ugotovitvi, da zaračunavanje nadomestila za prenos finančnih instrumentov imetnika iz računa pri tožnici na račun istega imetnika pri drugem članu KDD, predstavlja nepošten pogodbeni pogoj, tožnici prepovedal sklepanje pogodb (o borznem posredovanju in vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev) do odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.
ponedeljek, 17. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

UPRS Sodba I U 586/2019-46

Tožnik s sklicevanjem na drugi odstavek 17. člena ZDR-1, po kateri mora delodajalec delavcu izročiti pisni predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred sklenitvijo, pisno pogodbo pa ob njeni sklenitvi, ne more biti uspešen. Iz te določbe namreč ne izhaja, da lahko delodajalec delavcu omogoči delo brez sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Zavezuje ga le, da delavca pred sklenitvijo pogodbe pisno seznani z njeno vsebino. Določba prve alineje prvega odstavka 5. člena ZPDZC-1 pa prepoveduje prav omogočanje dela pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
ponedeljek, 17. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (0)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:

VSRS Sklep II DoR 442/2021

Pogoji iz 367.a člena ZPP za dopustitev revizije niso izpolnjeni.
četrtek, 13. januar 2022/Author: Admin MPS/Number of views (2)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags:
RSS

REŠITVE, NASVETI  »»

PODROČJA SVETOVANJA 


MODRO RAČUNOVODSTVO:

  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Z zakonom so določene jasne zahteve po obveznih sestavinah predloga za dopustitev revizije, ki jim predlagatelj ni zadostil. V predlogu za dopustitev revizije je namreč zgolj navajal, da se v obravnavani zadevi odpirajo pomembna pravna vprašanja in da so mu bile kršene pravice iz 22. in 23. člena Ustave, pri tem pa ni jasno in konkretno navedel oziroma izpostavil spornih pravnih...


  četrtek, 26. december 2019 | 0

  Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV. Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 in 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Plačnik davka v R Sloveniji ima pravico zahtevati, da se pred izdajo odločbe še enkrat preverijo vsi sklepi organa in sicer že pred izdajo odločbe. Po izdani odločbi mora davčni organ ponovno preveriti, ali so pritožbeni razlogi upravičeni s ciljem ,da odloži izvržbo, saj pri nas pritožba ne zadrži izvržbe.  Žal v Sloveniji 87. člen ZdavP-2, davčni organ ne izvaja...


  torek, 24. december 2019 | 0

  Finančna uprava ne sme izvajati ukrepov, ki bi znižala stroške izpolnjevanje obveznosti za mala podjetja.  Finančna uprava  mora izvajati ukrepov, ki bi malim plačnikom zagotovila znižanja administracije pri izpolnjevanju davčnih obveznosti) Finančna uprava mora zagotoviti ukrepe za zagotavljanja informiranja za MALE plačnike davkov. V Sloveniji navedena pravica ni...


  torek, 24. december 2019 | 0

    V R Sloveniji, plačnik davkov nima pravice izbrati svojega zastopnika takoj, ko gre zadeva pred Upravno sodišče. Ureditev je v nasprotju s temeljnimi načeli oz. pravico do izbire osebe, ki zastopa plačnika davkov pri nas.  Prav tako Slovenija krši pravice stranke do informiranja (davčno svetovanje stranki predstavlja del pravice do informiranja) s tem, ko ne želi...


  RSS
  12345678910 Last

  Zakaj nas?  soap2day