Išči

mag. Derganc Franc BLOG

Članki avtorja (mag. Franc Derganc) govorijo o davčnem sistemu v Republiki Sloveniji.

Namen člankov je osvetliti pomemne davčne besede oz.  davčne pojme, kot jih predvideva Ustava Republike Slovenije in ki so izrednega pomena za dejansko udejanjanje pravic plačnikov davkov (podjetja) v zvezi z davčnimi obveznostmi pri nas.

Članki govorijo o:

 1. Pravicah plačnikov davkov.
 2. Definiciji plačnikov davkov, kot jih določa Ustava RS.
 3. Poštenem davčnem sistemu (z vidika pobiranja in porabe javnega denarja).
 4. Korupciji in njen negativni vpliv na prostovoljno davčno privolitev.
 5. Pomenu integritete oseb z javnimi pooblastili in njen vpliv na dvig davčne morale in znižanje sive ekonomije.
 6. davčnih reformah in kako jih je potrebno izvajati v praksi.
 7. itd.

 

 

 

BLOG1 : Komentarji sodb Upravnega, Vrhovnega, Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Sodišča EU - o javnih dajatvah (mag. Franc Derganc)

BLOG 2: Davčni in/ali poslovni nasvet mag. Franc Derganc v zvezi z aktualnimi temami 

BLOG 3: Članki oz. razmišljanja o javnih dajatvah v povezavi s Pravicami Plačnikov davkov (razmišljanja mag. Franc Derganc)

BLOG 4: 21 Pravic plačnikov davkov kot izhaja iz KODEKSA PRAVIC PLAČNIKOV DAVKOV ZDSS (članki v drugih medijih mag. Franc Derganc)

Blog 1:

Komentarji sodne prakse o davkih....

Blog 2: 

Strokovni članki o davkih in članki o davkih - na splošno (avtor mag. Franc Derganc)

Blok 3

Članki Avtorja mab. Derganc Franc, objavljeni v drugih medijih 

Blog 4:

21 Pravic plačnikov davkov - Kodeks pravic plačnikov davkov ZDSS

RSS
1234

Članki mag. Franc Derganc, objavljeni v drugih medijih

 

I.. Aktualno:

 

II . Članki, objavljeni na drugih portalih in medijih:

 1. Nadaljevanje razmišljan na temo »ZAKAJ SE SLABO POČUTIMO II«.
 2. Deklaracija ZDSS 2023 o IZGRADNJI POŠTENEGA DAVČNEGA SISTEMA in REGULACIJE POKLICA DAVČNI ZAUPNIK -SVETOVALEC V REPUBLIKI SLOVENIJI
 3. Kdaj lahko govorimo o poštenem davčnem sistemu?
 4. Potrebni koraki za »izgradnjo« poštenega davčnega sistema.
 5. SIVA EKONOMIJA, KORUPCIJA, DAVČNA MORALA, POŠTEN DAVČNI SISTEM,– KAKO S PRAVO REFORMO IZBOLJŠATI SLOVENIJO (TUDI ZDRAVSTVO?) KAKŠNO DAVČNO IN ZDRAVSTVENO REFORMO SLOVENIJA POTREBUJE (Gradivo za okroglo mizo ZDSS - tudi model Svetovne banke o vodenju davčnih reform).

 6. Zmotni aksiomi o davkih pri nas, lahko povzročijo zmotne ukrepe države…

 7. Pomen svobodnega poklica davčni svetovalec (glede na trenutno ureditev)in zakaj je regulacija poklica ključ za zagotovitev dejanskega udejanjanja pravic plačnikov davkov in za zagotovitev pravne varnosti slovenskih plačnikov davkov v Sloveniji
 8. Analiza »stanja« davčnega postopa in organizacije delovanja FURS (ZFU)  - primerjalno pravna naliza po davčnih inštitutih
 9. Kodeks pravic plačnikov davkov ZDSS – predlog besedila KPPD, po vzoru Kanade
 10. Pismo ministrici za zdravje, ob pozivu za kandidaturo za VARUHA PACIENTOVIH PRAVIC
 11. Pobuda ZDSS, poslana na Ministra in Podpredsednika Vlade RS, g. Luka Mesca – predlog popravka ukrepa o evidentiranju delovnega časa
 12. ZDSS je uradno predlagala Ministrici za pravosodje in Ministru za finance uvedbo Zakona o davčnem svetovanju (po vzoru Hrvaške z dodatkom davčnih standardov za vse davčne posrednike) in Zakona o varuhu za pravice plačnikov davkov (vključno z uvedbo KODEKSA PPD in STANDARDOV za delo FURS)
 13. Davki in pravičnost, v luči slovenske stvarnosti, kot jo ugotavlja Ustavno sodišče – 2.del. – Odprto pismo vsem, ki iščejo krivca za »največjo sramotona davčnem področju«, ob zadnji odločbi Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo davčni postopek
 14. Pobuda ZDSS, podana na FURS in MF, v zvezi z uporabo Zakona o davčnem postopku, po odločbi Ustavnega sodišča (I-I-492-20z dne 23.10.2023)
 15. 2. seja Strokovne posvetovalne skupine FURS, ki bo potekala 26.9.2023 (pobude, naslovljene na FURS)
 16. Predlogi ZDSS za SISTEMSKO rešitev slovenskim plačnikom davkov v primeri izrednih razmer
 17. Pisno spodbude (naporom za ureditev davčnega sistema pri nas) organizacije davčno svetovalnih zbornic z urejenim pravnim okvirjem za delovanje davčnih svetovalcev v EU (ETAF) z dne 2.8.2023
 18. Obvestilo članom ZDSS v zvezi s pobudo ZDSS, v kateri ZDSS predlaga spremembo pravil PKP, po katerih morajo plačniki davkov vračati odškodnino zaradi ukrepov države zaradi BODOČIH poslovnih dogodkov
 19. in drugi prispevki, objavljeni na spletni strani www.zdss.si

 

 

 

 

EnglishThe articles by the author (M.Sc. Franc Derganc) talk about the tax system in the Republic of Slovenia.

The purpose of the articles is to shed light on important tax words or tax concepts, as envisaged by the Constitution of the Republic of Slovenia and which are of extreme importance for the actual exercise of the rights of tax payers (companies) in relation to tax obligations in our country.

The articles are about:

1. The rights of tax payers.

2. The definition of tax payers as stipulated by the Constitution of the Republic of Slovenia.

2. A fair tax system (in terms of collecting and spending public money).

4. Corruption and its negative impact on voluntary tax compliance.

5. The importance of the integrity of persons with public authority and its impact on raising tax morale and reducing the shadow economy.

6. tax reforms and how they should be implemented in practice.

7. etc.