PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

UPRS Sodba I U 1381/2016-10

Tretji in četrti odstavek 39. člena ZDDV-1 obravnavata isti primer - popravek davčne osnove v primeru stečajnega postopka, le da možnost popravka vežeta na drug časovni trenutek. Pogoj, da se obstoj in opravičenost terjatve v stečajnem postopku sploh ugotavlja, je ta, da upnik terjatev (pravočasno) prijavi. Iz navedenega jasno sledi, da je z vidika DDV prijava terjatve pogoj za to, da se ugotovi njen obstoj in (delno) neplačilo. Glede na takšno ureditev ni mogoče na davčni organ prevaliti obveznosti, da v postopku vračila davka ugotavlja obstoj terjatve, saj je ravno temu namenjen preizkus terjatve v stečajnem postopku. Prijava terjatve je torej formalni pogoj za uveljavljanje popravka obračuna davka oziroma za zmanjšanje davčne osnove na podlagi 39. člena ZDDV-1 in ne zgolj način dokazovanja obstoja terjatve.
četrtek, 02. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (282)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 1471/2016-37

Tožnik predmetnih vozil ni kupil za svoje potrebe oziroma jih niso kupili tožnikovi sorodniki za lastne potrebe, kot to navaja tožnik in kot to izhaja iz predloženih izjav. Iz tožnikovega ravnanja tudi po presoji sodišča izhaja, da je ta vozila kupil z namenom nadaljnje prodaje s ciljem pridobiti dobiček, kar pa podleže obdavčitvi po ZDDV-1. Tožnik je v letu 2007 preprodajal 9 rabljenih osebnih vozil in s prodajo dosegel obdavčljiv dohodek, čeprav za to ni imel registrirane dejavnosti in ni bil identificiran za namene DDV. Rabljena vozila, kupljena v drugi državi članici EU, so po vstopu Republike Slovenije v EU praviloma obdavčena z DDV v državi članici nakupa, razen če vozilo kupi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je vozilo obdavčeno v državi njenega sedeža. V skladu z 78. členom ZDDV-1 bi moral tožnik davčnemu organu prijaviti dejavnost, od katere bi moral obračunavati in plačevati DDV od prodajne vrednosti vozil oziroma od ustvarjene razlike...
ponedeljek, 23. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (264)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 1416/2016-11

V zvezi z obračunom DDV za avgust 2014 po presoji sodišča ni utemeljeno tožbeno stališče, da v tretjem odstavku 39. člena ZDDV-1 prijava terjatve v stečajnem postopku ni določena. Res je sicer, da je prijava terjatve v tem odstavku ni izrecno predpisana, je pa izrecno predpisana v določbi četrtega odstavka tega člena, ki je glede na tretji odstavek (ne glede na prejšnji odstavek) specialna le v pogledu možnosti popravka (zmanjšanja) davčne osnove že pred zaključkom stečaja. Tretji in četrti odstavek 39. člena ZDDV-1 torej obravnavata isti primer - popravek davčne osnove v primeru stečajnega postopka, zato po presoji sodišča tudi ni mogoče govoriti o zapolnjevanju pravnih pravil z zakonsko oziroma posamično analogijo. Po tretjem odstavku 39. člena ZDDV-1 lahko popravi znesek obračunanega DDV tudi davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra. Da je mogoče popraviti DDV...
ponedeljek, 04. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (303)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 1126/2016-11

Pomanjkljivi oziroma vsaj nekonsistentni pa so tudi tisti razlogi druge stopnje, s katerimi organ druge stopnje utemelji odločitev v pravnem pogledu. V tem delu pritožbeni organ po eni strani pravilno navaja, da je pravna podlaga za izpodbijano odločbo v drugem odstavku 39. člena ZDDV-1, medtem ko se v nadaljevanju, ne da bi pojasnil zakaj, ukvarja s citiranjem in razlago tretjega odstavka iste zakonske določbe, ki predstavlja tako v pravnem kot v dejanskem pogledu povsem drugo podlago za odločitev.
ponedeljek, 04. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (263)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 1230/2016-7

Pri določanju verjetne davčne osnove se je davčni organ oprl na podatke o natisnjeni količini vrednostnih bonov in izkazani prodani količini vrednostnih bonov. Za oceno davčne osnove je davčni organ uporabil kalkulacijsko metodo in pri tem uporabil podatke, ki jih je pridobil od davčnega zavezanca. Ker davčni zavezanec ni verodostojno dokazal, da ni prodal vseh natisnjenih vrednostnih bonov, je prvostopenjski organ ocenil, da je na prireditvi Schengenfest 2013 prodal vse natisnjene vrednostne bone. Pri oceni davčne osnove je davčni organ ocenil tako prihodke, kot tudi odhodke davčnega zavezanca. Davčni organ je pravilno ocenil, da davčni zavezanec ni evidentiral vseh prihodkov v obravnavanem obdobju, prav tako pa tudi ni evidentiral vseh odhodkov, ki so mu nastali pri opravljanju dejavnosti na prireditvi Schengenfest 2013. Cenitev, ki omogoča ugotavljanje verjetne davčne osnove, predstavlja pravno podlago za izjemo od načela ugotavljanja materialne resnice v davčnih...
petek, 25. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (300)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 3/2016-10

V zadevi ne gre za to, da se tožniku očitajo nepravilnosti na strani izdajateljev računov oz. da se tožniku očita poslovanje z "missing trader" družbami, temveč se mu očita nedobrovernost na podlagi objektivnih okoliščin konkretnih poslov, ki jih je davčni organ pojasnil v okviru vsake transakcije, ki se tudi ne bi zgodile na ta način, kot so se, če bi v posel vstopale družbe, ki ne bi bile povezane. Prav tako ni podan ekonomski smisel poslov in da storitve oz. nabave niso bile opravljene. Gre za transakcije, ki pomenijo tudi zlorabo predpisov.
petek, 25. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (208)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 316/2016-12

V obravnavani zadevi je davčni organ tožniku v ponovnem postopku DIN dodatno odmeril DDV, ker je ugotovil, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za priznavanje odbitka vstopnega DDV. Davčni organ utemeljuje svojo odločitev predvsem zaradi neizpolnjevanja 2. pogoja, saj tožniku davčni organ (med drugim) tudi očita, da tožnik tudi nima ustreznih oz. popolnih računov v smislu 82. člena ZDDV-1; pri vseh transakcijah pa se tožniku očita, da je tožnik vedel ali bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri odbitku vstopnega DDV, povezana z goljufijo (4. pogoj). Za slednje pa davčni organ navede objektivne okoliščine, ki izhajajo iz konkretnih transakcij, na podlagi katerih tožniku očita subjektivni element. Predloženi računi so vsebinsko tako pomanjkljivi in preveč splošni in da ni mogoče identificirati opravljeno storitev. Pri tem pa vsebine opravljenih storitev tudi ni mogoče identificirati iz kooperantskih pogodb, saj gre za tipske pogodbe, po kateri...
petek, 25. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (254)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1880/2015

Prvostopenjski organ je ugotavljal, ali je na podlagi objektivnih okoliščin na strani tožnika tožniku mogoče očitati, da je vedel oz. bi moral vedeti, da so bile transakcije, na katere se sklicuje pri utemeljitvi pravice do odbitka, povezane z goljufijo izdajatelja računa ali drugega gospodarskega subjekta višje v dobavni verigi. V postopku pa je bilo ugotovljeno, da je tožnik poleg obravnavanih spornih družb, ki so MT, posloval še s tremi MT, vse v vlogi podizvajalcev za enostavna gradbena dela. Sodišče se strinja z oceno prvostopenjskega in drugostopenjskega organa, da navedeno ne more biti naključje. Iz ugotovitev v postopku pa tudi izhaja, da je tožnik posloval drugače pri „spornih“ poslih v primerjavi s posli (primerljivimi dobavitelji), glede katerih v postopku niso bile ugotovljene nezakonitosti.
sreda, 17. maj 2017/Author: Admin MPS/Number of views (263)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 349/2016

Pravica do odbitka vstopnega DDV je vezana na pogoje, ki jih predpisuje vsakokratni veljavni zakon o davku na dodano vrednost, deloma pa jo določajo tudi viri prava Evropske unije, med njimi tudi sodbe SEU. Iz njih izhaja, da sme davčni zavezanec pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno podani naslednji pogoji: 1) da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca, 2) da ima davčni zavezanec ustrezen račun, 3) da gre za uporabo blaga ali storitev za namene zavezančevih obdavčenih transakcij in 4) da ne gre za goljufijo oziroma zlorabo sistema DDV oziroma da davčni zavezanec ni vedel ali moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri odbitku, povezana z goljufijo.
sreda, 18. januar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (236)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1521/2015

Drugostopenjski organ se sploh ni opredelil do tožnikovih navedb, da mu je bil nemški DDV vrnjen. S tem pa po presoji sodišča ni mogoče pritrditi davčnemu organu, da je za tožnika nakupna vrednost vozila predstavljala 44.247,00 EUR. Slednja res izhaja iz računa z dne 1. 7. 2013, ki se glasi na tožnika in se nahaja v upravnih spisih. Z isto številko in datumom pa se na tožnika glasi še en račun, ki ga prilaga tožnik, iz katerega izhaja vrednost predmetnega vozila v višini 37.182,35 EUR. Na slednjem namreč nemški DDV ni vključen. Nepojasnjeno je, zakaj sta bila tožniku za predmetno vozilo izdana dva računa, eden z obračunanim nemškim DDV, in drug brez obračunanega nemškega DDV. Zato dejansko stanje v tem delu ni zadostno ugotovljeno.
četrtek, 13. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (268)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
RSS