PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

VSRS Sklep X Ips 221/2017

Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV. Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 in 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v katerem oseba takrat deluje (status), določi obstoj pravice do odbitka. Zato ima pravico do (takojšnjega) odbitka (celotnega) vstopnega DDV, ki ga je dolžna plačati ali ga je plačala za zadevno blago, tudi oseba, ki ob pridobitvi deluje kot davčni zavezanec ter pridobi blago in storitve za namene ekonomske dejavnosti v smislu teh določb, čeprav se to blago ne uporabi takoj za to ekonomsko dejavnost. Dejanska ali nameravana uporaba blaga opredeljuje obseg začetnega odbitka, do katerega je upravičen davčni zavezanec (kar ureja določba prvega odstavka 63....
četrtek, 26. december 2019/Author: Admin MPS/Number of views (105)/Comments (0)/

UPRS Sodba I U 186/2016-11

Dokazovanje trditev, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša, je na strani davčnega zavezanca. Dvom v resničnost trditev zato pomeni, da trditve ni uspel dokazati, s tem pa tudi ne dejstev, ki so podlaga za zmanjšanje davčne obveznosti. Neutemeljeno je tožnikovo sklicevanje na načelo sorazmernosti. Določba 6. člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v dvomu odloči v korist zavezanca za davek, namreč davčnega organa ne zavezuje, da bi nedokazana dejstva štel za dokazana.
četrtek, 02. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (347)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 192/2016-10

Odločilno je, ali tožnikovo ravnanje glede na okoliščine primera odstopa od skrbnosti, ki se jo lahko pričakuje od davčnega zavezanca v zvezi s preprečevanjem zlorab sistema DDV. Za to presojo je odločilno predvsem tožnikovo poslovno sodelovanje s spornimi podizvajalci. V zvezi s tem je tožnik pojasnil, da naj bi se za posle dogovarjal po telefonu in da je imel z družbami sklenjene pogodbe. Drugih podatkov ni navedel oziroma je celo potrdil, da ni vedel, kakšen status so imeli delavci oziroma ali so podjetja delo opravila z lastnimi delavci ali s podizvajalcem. Po mnenju sodišča razumen davčni zavezanec ne ostane popolnoma neveden glede svojih podizvajalcev, sploh če z njimi sodeluje daljše časovno obdobje. V konkretnem primeru ni šlo za enkraten posel, zato bi že zaradi trajanja poslovnega sodelovanja tožnik o svojih podizvajalcih moral izvedeti podatke o tem, kdo so, kako delujejo in podobno. Davčni organ od tožnika ni zahteval nerazumnih ukrepov, ki bi presegali...
sreda, 04. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (371)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

VSRS Sklep X Ips 13/2015

O izdaji računa je moč govoriti, ko prodajalec oziroma tisti, ki je po zakonu zavezan izdati račun, fizično pripravi dokument, ki ima vse z zakonom določene elemente računa (osmi odstavek 81. člena ZDDV-1), in ko to naredi z voljo, da ta račun preda kupcu, da bo ta na njegovi podlagi lahko odbijal vstopni DDV. Ker v obravnavani zadevi manjka prav ta voljni vidik izdaje računa, je treba zaključiti, da do izdaje spornega računa, ki ga je revident uporabil za odbijanja vstopnega DDV, sploh ni prišlo. V takih primerih nevtralnost delovanja sistema DDV zakon varuje že s tem, da kot pogoj za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV zahteva, da je davčnemu zavezancu izdan račun, kot izhaja iz točke a) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1. Če torej davčnemu zavezancu račun ni bil izdan, nima pravice do odbitka.
torek, 03. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (361)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 461/2015-10

Knjigovodska listina je verodostojna, če lahko na njeni podlagi strokovno usposobljene osebe, ki niso sodelovale v poslovnem dogodku, popolnoma jasno in brez vsakršnih dvomov spoznajo naravo in obseg poslovnih dogodkov. Če narave in obsega poslovnega dogodka ni mogoče spoznati popolnoma jasno in brez vsakršnih dvomov, gre za neverodostojno listino, vpis v poslovne knjige na njeni podlagi pa je v nasprotju s SRS. Če nastane dvom v verodostojnost računa, mora tisti, ki uveljavlja posamezne poslovne dogodke, dokazati, da se račun nanaša na dejansko opravljeno dobavo. Skladno s 63. in 67. členom ZDDV-1 ter po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča, ki sledi stališčem SEU, sme davčni zavezanec pri izračunu svoje davčne obveznosti praviloma odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima davčni zavezanec...
ponedeljek, 04. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (354)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 316/2016-12

V obravnavani zadevi je davčni organ tožniku v ponovnem postopku DIN dodatno odmeril DDV, ker je ugotovil, da tožnik ne izpolnjuje pogojev za priznavanje odbitka vstopnega DDV. Davčni organ utemeljuje svojo odločitev predvsem zaradi neizpolnjevanja 2. pogoja, saj tožniku davčni organ (med drugim) tudi očita, da tožnik tudi nima ustreznih oz. popolnih računov v smislu 82. člena ZDDV-1; pri vseh transakcijah pa se tožniku očita, da je tožnik vedel ali bi moral vedeti, da je bila transakcija, na katero se sklicuje pri odbitku vstopnega DDV, povezana z goljufijo (4. pogoj). Za slednje pa davčni organ navede objektivne okoliščine, ki izhajajo iz konkretnih transakcij, na podlagi katerih tožniku očita subjektivni element. Predloženi računi so vsebinsko tako pomanjkljivi in preveč splošni in da ni mogoče identificirati opravljeno storitev. Pri tem pa vsebine opravljenih storitev tudi ni mogoče identificirati iz kooperantskih pogodb, saj gre za tipske pogodbe, po kateri...
petek, 25. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (327)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

V zvezi s sedmim odstavkom 131. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik v nadaljevanju pojasnjujemo, za katere oproščene dobave blaga oziroma storitev s pravico do odbitka DDV, davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, ni treba predložiti zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

 4230-513/2017-1: Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1    

četrtek, 17. avgust 2017/Author: Admin MPS/Number of views (316)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 1213/2016

Računi ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določa 82. člen ZDDV-1, predložene listine pa tudi ne izkazujejo, da bi bile storitve, ki so zaračunane z navedenimi računi, zares opravljene. Ker je predmet obdavčitve z DDV zgolj dobava blaga in opravljanje storitev (3. člen ZDDV-1), v konkretnem primeru pa ni izkazano, da bi bile zaračunane storitve dejansko opravljene, tožnik nima pravice do odbitka vstopnega DDV od navedenih računov.
sreda, 07. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (308)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1185/2016

Obveznost obračuna in plačila DDV nastane takrat, ko je blago dobavljeno oziroma, ko je bila storitev opravljena (prvi odstavek 33. člena ZDDV-1) oz. ko je izpolnjen prvi od predhodno navedenih pogojev. Dejansko opravljena dobava blaga je tako eden od temeljnih pogojev za priznanje pravice do odbitka vstopnega DDV. Nacionalno sodišče mora v skladu z nacionalnimi dokaznimi pravili opraviti splošno presojo vseh elementov in okoliščin dejanskega stanja zadeve in ugotoviti ali ima družba pravico do odbitka vstopnega DDV. Le če iz te presoje izhaja, da je bila dobava blaga dejansko izvedena in da je družba to blago dejansko uporabila za potrebe svojih obdavčljivih dejavnosti, ji potem pravice do odbitka vstopnega DDV ni mogoče zavrniti.
torek, 06. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (367)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 257/2016

V postopku preiskave je bilo ugotovljeno, da je družba A. d.o.o. neplačujoči gospodarski subjekt v smislu 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1925/2004. Pri tem pa ni bilo ugotovljeno samo, da družba A. d.o.o. ni odvedla obračunanega DDV v proračun, temveč so bile ugotovljene tudi številne druge okoliščine, iz katerih izhaja, da omenjena družba tožeči stranki ni opravila in tudi ni mogla opraviti dobave blaga po izstavljenih računih. Ugotavlja se namreč, da za to ni imela nobenih možnosti in nobenih sredstev ter da se v zvezi z dobavo blaga tudi ni posluževala nobenih drugih dobaviteljev. Vse, kar je bilo pri družbi A. d.o.o. storjeno v zvezi z obravnavanim poslom, so bili izdani računi ter dvigi denarja s transakcijskega računa. Kar pa je po presoji sodišča, drugače kot meni tožena stranka, odločilnega pomena, saj že opisano dogajanje samo po sebi, brez dodatnih preverjanj pri tožeči stranki, pove, da so bili izdani računi fiktivni in da blago tožeči stranki...
ponedeljek, 29. maj 2017/Author: Admin MPS/Number of views (298)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
RSS