PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Poročanje davčnemu organu o izplačilih drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so oproščeni dohodnine

V Uradnem listu RS, št. 83/2016 je bil 23. 12. 2016 objavljen  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine, v katerem je v 3. členu določeno, da so dolžni podatke o drugih dohodkih iz naslova osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki so v skladu s 26. členom Zakona o dohodnini oproščeni dohodnine, davčnemu organu posredovati Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije in drugi izplačevalci teh dohodkov.

sreda, 28. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (281)/Comments (0)/
torek, 27. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (481)/Comments (0)/
petek, 16. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (338)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 1036/2015

Vprašanje dosežene izgube pri prodaji spornega stanovanja tožnika v letu 2013 je sestavni del dejanskega stanja, od katerega je odvisna odločitev v konkretni upravni zadevi. Zato gre v tem smislu pri omenjenem vprašanju za predhodno vprašanje. Glede slednjega pa tretji odstavek 147. člena ZUP določa, da če je o predhodnem vprašanju že odločeno s pravnomočnim posamičnim aktom, je upravi organ na ta posamični akt vezan.
ponedeljek, 05. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (353)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
sreda, 09. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (306)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 325/2016

Da bi šlo pri izgubah za davčna leta od 2009 do 2012, ki jih tožnik uveljavlja v konkretnem primeru, za izgube pri odsvojitvah vrednostnih papirjev, pridobljenih na način iz tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2, tožnik niti ne trdi. Navaja samo, da gre oziroma da je šlo za odsvojitve vrednostnih papirjev oziroma delnic, ki dajejo pravico do izplačila dividend (in s tem pravico do udeležbe na kapitalu), kar pa za uveljavljanje izgube po navedenih zakonskih določbah ni dovolj. Po teh določbah tudi ni pravno pomembno, da so bile izgube in njihova višina ugotovljene oziroma opredeljene v davčnih odločbah, izdanih v odmernih postopkih za posamezna davčna leta, kot se uveljavlja v tožbi in pred tem že v pritožbi. Opredelitev izgube na tisto, ki zmanjšuje pozitivno razliko in tisto, ki ne zmanjšuje te razlike, se ne nanaša na prenašanje izgube v naslednja davčna obdobja v smislu tretjega odstavka 97. člena ZDoh-2, temveč gre za ugotavljanje višine navidezne izgube v...
četrtek, 27. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (255)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba III U 226/2015

Kot potni stroški se priznavajo le stroški, ki jih ima oseba s prihodom na delo ali s prevozom na službenem potovanju, to pa gotovo niso stroški, ki jih ima oseba za to, da izpolnjuje določene pogoje za opravljanje dela, za katerega prejema obdavčljivi dohodek.
četrtek, 27. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (245)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Obvestilo delničarjem v zvezi z ukinitivijo registrskih računov

Davčni zavezanci z registrskimi računi pri KDD, imajo zaradi procesa evropske integracije in uveljavitve enotnih standardov glede izvajanja korporacijskih dejanj na vrednostnih papirjih možnost, da do 1. januarja 2017 delnice prenesejo na trgovalni račun pri članu KDD, jih opustijo ali ne storijo ničesar, pri čemer bodo delnice prenesene na sodni račun. S strani  KDD so bili zavezanci o ukinjanju registrskih računov že obveščeni, prav tako zavezance o tem obvešča tudi  Agencija za trg vrednostnih papirjev.   Prenos delnic z registrskega računa na račun pristojnega sodišča po veljavni zakonodaji nima davčnih posledic. Enako velja za opustitev delnic, za katero se odloči zavezanec, saj se opustitev ne šteje za odsvojitev kapitala po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), zato se dobiček oziroma izguba ne ugotavljata. Morebitna izguba, ki jo ima zavezanec zaradi opustitve delnic, tako ne predstavlja izgube, ki po navedenem zakonu zmanjšuje pozitivno davčno osnovo za dobiček iz kapitala.  Prenos vrednostnih papirjev z ukinjenega registrskega računa zavezanca na njegov trgovalni račun prav tako ni predmet obdavčitve, saj se za obdavčljivo odsvojitev kapitala po ZDoh-2 šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja, podaritev in zamenjava kapitala.  V kolikor pa se zavezanec odloči za prodajo delnic po 20 letih imetništva ali prodajo delnic, ki so bile pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij (t.i. certifikatske delnice) pri takšni odsvojitvi ne plača dohodnine od dobička iz kapitala (če gre za prvo odsvojitev). Za prvo odsvojitev se šteje tudi prva odsvojitev podedovanih delnic, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij. Zavezancu v tovrstnih primerih napovedi za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ni potrebno...
ponedeljek, 17. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (280)/Comments (0)/

Dohodek iz zaposlitve – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

 Dohodke iz zaposlitve – informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R   

 Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R   

sreda, 12. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (290)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 1578/2015

V 76. členu ZDavP-2 je jasno določeno, da nosi breme dokazovanja za svoje trditve zavezanec za davek. Pri tem je še posebej določeno, da je zavezanec za davek tisti, ki mora dokazati svoje trditve, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša. Kar za konkreten primer pomeni, da je z ozirom na samoprijavo in predložene listine, iz katerih je bil razviden zgolj neodplačen prenos sredstev (denarja in zlatnikov) s strani A.A. na tožnika, bilo na tožniku, da dokaže svojo trditev, da v konkretnem primeru ne gre za darilo v smislu določb ZDDD, temveč za transakcijo, ki jo zatrjuje v tožbi.
torek, 27. september 2016/Author: Admin MPS/Number of views (278)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
RSS