PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Obvestilo, da se potrdil o davčnem rezidentstvu za namene Obrestne direktive več ne izdaja

Zaradi razveljavitve Direktive Sveta 2003/48/ES (t.i. Obrestna direktiva), se je z  Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2J črtal 348. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, ki je urejal izdajo potrdila o davčnem rezidentstvu za namene uveljavljanja izjem od davčnega odtegljaja od prihrankov v obliki plačil obresti. S prehodno določbo 68. člena ZDavP-2J je bilo določeno, da se 348. člen ZDavP-2 uporablja še do 31. 12. 2016.

Finančni urad Kranj je bil na podlagi sprejetega dogovora pristojen za izdajo potrdil o davčnem rezidentstvu iz 348. člena  ZDavP-2 za namene uveljavljanja izjem od davčnega odtegljaja v državi Avstriji v skladu s 13. členom Direktive Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti. Zaradi razveljavitve Obrestne direktive ter spremembe in dopolnitve ZDavP-2 FU Kranj od 1. 1. 2017 dalje ne izdaja več navedenih potrdil o davčnem rezidentstvu za namene uveljavljanja izjem od davčnega odtegljaja od dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti.

V kolikor mora davčni zavezanec tujemu izplačevalcu obresti oz. dividend predložiti potrdilo o rezidentstvu, lahko pri finančnem uradu vloži  Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v Republiki Sloveniji za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka

četrtek, 02. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (472)/Comments (0)/
četrtek, 12. januar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (320)/Comments (0)/
Tags: ZdavP-2J

Novosti glede vlaganja samoprijav

Dosedanja Priloga 4 je nadomeščena s štirimi novimi obrazci.  Več o novostih glede samoprijav oziroma predlaganju obračunov v okviru inšpekcijskega postopka v letu 2017.  Davčni zavezanec, ki oddaja davčni obračun/obračun prispevkov za socialno varnost ali popravek davčnega obračuna/obračuna prispevkov za socialno varnost v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora na podlagi 140.a člena ZDavP-2, kot Vrsto dokumenta  pri oddaji davčnega obračuna/obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma popravka davčnega obračuna/obračuna prispevkov za socialno varnost izbere Samoprijavo, pripadajoče obresti po stopnji 5 % pa izračuna na obrazcu Samoprijava 1, 2, 3 ali 4. Obrazec Samoprijava - 1 je splošni obrazec za vse vrste obračunov, razen za DDV, DFS, REK obrazce in obračun prispevkov za socialno varnost. Obrazec Samoprijava – 2 je priloga k samoprijavi za REK obrazce, Samoprijava – 3 za obračune prispevkov za socialno varnost, Samoprijava – 4 pa je obračun DDV in DFS.   Enak način oddaje obrazcev Samoprijava velja tudi v primeru, ko zavezanec oddaja davčni obračun/obračun prispevkov za socialno varnost oziroma popravek davčnega obračuna/obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi 55. člena ZDavP-2, le da v tem primeru izračuna pripadajoče obresti po stopnji 3 %. Podrobnejša navodila glede pravilnega izpolnjevanja obrazcev Samoprijava so objavljena na tej spletni povezavi (povezava na spletno mesto, kjer so objavljeni obrazci in navodila). Samoprijava (obrazec Samoprijava - 1) za trošarine je že informacijsko podprta, tako da morajo davčni zavezanci obrazce oddati prek portala eCarina. Ostali obrazci, ki še niso informacijsko podprti, se oddajo prek eDavkov, in sicer kot priloga obračuna ali kot Lastni dokument. Nadgradnja obrazca Samoprijava v okviru posamezne vrste davčnega obračuna bo postopna. Ko bo pri posameznem davčnem obračunu omogočena...
torek, 03. januar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (614)/Comments (0)/

Onemogočena oddaja obrazcev DDD-DDD

Obveščamo Vas, da oddaja obrazcev DDD-DDD (Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti) za davčna obdobja od 1.1. 2017 dalje še ni omogočena.

Zaradi spremembe Zakona o dohodnini – novela ZDoh-2R in Zakona o davčnem postopku - novela ZDavP-2J (Uradni list RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016)  in v povezavi s spremenjenim Pravilnikom o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16 z dne 29.12.2016), bomo predvidoma v januarju 2017 objavili novo rešitev za pripravo in oddajo  obračunov DDD-DDD (eDavki, SilvesterF).

Na voljo bo nova različica programa Silvester Fineus, ki se bo od objave dalje uporabljala za davčna obdobja od 1.1.2016 dalje.

Do objave nove različice bo oddaja obračunov za davčna obdobja v okviru koledarskega leta 2016 možna na trenutno veljavni verziji programa.

četrtek, 29. december 2016/Author: Admin MPS/Number of views (283)/Comments (0)/

Obrestna direktiva – prenehanje obveznosti dostave podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti

Z  Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2J se zaradi razveljavitve  Direktive Sveta 2003/48 (Obrestne direktive) z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti razveljavlja 10. podpoglavje I. poglavja petega dela  Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2, ki določa obveznost dajanja podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti s strani plačilnih zastopnikov. Pri tem pa se v skladu s prehodno določbo 69. člena ZDavP-2J še naprej uporabljata določbi 350. in 351. člena ZDavP-2 v zvezi z dajanjem podatkov od dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih v letu 2016 dosegajo upravičeni lastniki po mednarodnih pogodbah o obdavčevanju dohodka od prihrankov, ki jih je sklenila Republika Slovenija in se začasno uporabljajo ali veljajo ( seznam je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za finance). V skladu z navedenim plačilnim zastopnikom v letu 2017 preneha obveznost dajanja podatkov o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki so jih bili v skladu s četrtim odstavkom 350. člena ZDavP-2 dolžni davčnemu organu poročati do 28. februarja tekočega leta v zvezi s plačilom dohodka od prihrankov, ki so bila opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena v preteklem letu. Glede na to, da se sporazumi o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih je sklenila Republika Slovenija z nizozemskimi Antili, Arubo in Anguillo, še vedno uporabljajo v odnosih med Republiko Slovenijo in St. Maartenom, Arubo in Anguillo, morajo plačilni zastopniki v skladu z določbo 350. in 351. člena ZDavP-2 dohodke od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih v letu 2016 dosegajo upravičeni lastniki teh jurisdikcij, še vedno poročati davčnemu organu. 
petek, 25. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (269)/Comments (0)/
Tags: ZdavP-2J
torek, 08. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (315)/Comments (0)/

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J)

 ZDavP-2J v slovenski pravni red prenaša Direktivo Sveta (EU) 2016/881 in določa, da mora krovno matično podjetje mednarodne skupine podjetij, ki je rezident v RS in katere letni konsolidirani prihodki v poslovnem letu pred poslovnim letom poročanja znašajo 750.000.000 EUR, v poročilu po državah (CbCR) vsako leto in za vsako jurisdikcijo, v kateri mednarodna skupina deluje, navesti določene finančne in davčne podatke.

ZDavP-2J določa, da se CbCR Finančni upravi RS kot pristojnemu organu predloži najpozneje v 12 mesecih po koncu poslovnega leta. Prvo poročanje bodo morala krovna matična podjetja izvesti za poslovno leto 2016, in sicer najkasneje do 31. 12. 2017. Z drugimi pristojnimi organi v jurisdikcijah, v kateri je ena ali več oseb v sestavi skupine rezident za davčne namene ali opravlja dejavnost prek poslovne enote, bo Finančna Uprava RS podatke iz CbCR poročila prvič avtomatično izmenjala do 30. 6. 2018. Podrobnejša navodila glede načina in oblike dostave informacij Finančni upravi RS, bodo navedena v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

petek, 21. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (278)/Comments (0)/
Tags: ZdavP-2J
petek, 21. oktober 2016/Author: Admin MPS/Number of views (261)/Comments (0)/
Tags: ZdavP-2J
RSS