PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

UPRS sodba I U 220/2016, enako tudi I U 239/2016, I U 219/2016

Prenos lastninske pravice ob razdelitvi solastnine glede na zahtevo po odplačnosti prenosa lastninske pravice iz drugega odstavka ter glede na določbe 5. alinee tretjega odstavka 3. člena, po katerih se v obdavčitev zajame le prenos tistega dela nepremičnine, ki presega lastniški delež posameznega solastnika, in ki je bil solastniku izplačan, po določbah ZDPN-2, res ni obdavčen. Vendar pa je že iz zakonskega besedila mogoče razbrati, da prenos ni obdavčen samo, če gre za delitev solastnine v smislu določb SPZ in torej za delitev posamezne stvari (nepremičnine), ki je v solastnini. V konkretnem primeru pa do takšne delitve solastnih nepremičnin, in s tem do neobdavčenega prenosa lastninske pravice na posameznih nepremičninah, sploh ni prišlo. Razdelilo se je premoženje, in to z zamenjavo solastniških deležev na posameznih nepremičninah. To pa pripelje do situacije, da se zamenja ena nepremičnina za drugo nepremičnino in s tem do prenosa lastninske pravice iz 1....
torek, 14. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (322)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 184/2016, enako tudi I U 181/2016, I U 182/2016

Davčna organa sta pravilno ugotovila, da gre v konkretnem primeru za menjavo nepremičnin in s tem za situacijo, ki se po 1. alineji tretjega odstavka 3. člena ZDPN-2 izrecno šteje za odplačni prenos nepremičnin iz drugega odstavka istega člena, ki je obdavčen. Z razdelitvijo solastnine na nepremičninah se lastniški deleži pravzaprav zamenjajo, zato je vsak od solastnikov zavezan za plačilo davka na promet nepremičnin za lastniške deleže, ki jih je odsvojil solastniku na podlagi pogodbe o razdelitvi solastnine. Pri zamenjavi nepremičnin je namreč davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost vrednost nepremičnine, ki jo odtuji v skladu s tretjim odstavkom 5. člena ZDPN-2. Razdelilo se je premoženje z zamenjavo solastniških deležev na posameznih nepremičninah. Zamenjala se je ena nepremičnina za drugo.
torek, 14. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (356)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1124/2015

V obravnavani zadevi ni spora o tem, da je imela tožeča stranka v obdobju od 16. 3. 1979 do 29. 4. 2014 prijavljeno stalno prebivališče v drugem stanovanju in da je v odsvojenem stanovanju stalno prebivališče prijavila šele po njegovi odsvojitvi, dne 29. 4. 2014 in da torej (vsaj) eden od pogojev za priznanje olajšave ni izpolnjen. Zato triletno dejansko bivanje v odsvojenem stanovanju, ki ga zatrjuje in s predlaganim zaslišanjem dokazuje tožnica, ne more vplivati na odločitev.Po določbi prvega odstavka 16. člena ZDPN-2 lahko davčni zavezanec zahteva, da se odločba o odmeri davka (na promet nepremičnin) odpravi in da se mu davek, ki ga je sam plačal, vrne, če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja, ali jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno.
torek, 27. september 2016/Author: Admin MPS/Number of views (339)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 1128/2015

V ZDPN-2 ni zahteve po sporazumnem razdrtju oziroma sporazumni razvezi prodajne pogodbe, kot to pravilno ugotavlja že drugostopni organ v svoji odločbi. Zadošča, da je pogodba razdrta, kar pomeni, da gre lahko tudi za razdrtje oziroma razvezo pogodbe na podlagi zakona, ki se zatrjuje in dokazuje v tožbi. V primeru razdrtja pogodbe na podlagi prvega odstavka 104. člena OZ zadostuje obvestilo drugi pogodbeni stranki, ki je bilo v konkretnem primeru nesporno poslano. Zavezanec je dolžan zatrjevano razdrtje pogodbe dokazati in je torej v konkretnem primeru tožnica dolžna dokazati okoliščine, ki so po določbah 104. člena OZ razlog za razvezo pogodbe po samem zakonu.
torek, 27. september 2016/Author: Admin MPS/Number of views (334)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 409/2015

Ker je tožnik vložil tožbo in o zadevi še ni odločeno pravnomočno, je potrebno v skladu z določbami ZUstS pri odločanju o tožbi upoštevati odločbo Ustavnega sodišča U-I-168/15-9 z dne 23. 3. 2016, s katero je odločeno, da se tretji odstavek 8. člena ZDPN-2 razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80% posplošene tržne vrednosti nepremičnine. To pa pomeni, da v konkretnem primeru ni več podlage za to, da se v odmernem postopku ugotavlja posplošena tržna vrednost nepremičnine sploh, s tem pa v konkretnem primeru tudi ni podlage za to, da se (smiselno) kot davčna osnova upošteva ocenjena tržna vrednost nepremičnine iz cenitve, ki jo je tožnik predložil v odmernem postopku.
torek, 23. avgust 2016/Author: Admin MPS/Number of views (296)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sklep in sodba I U 690/2015

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-168/15-9 odločilo, da se tretji odstavek 8. člena ZDPN-2 razveljavi, kolikor kot osnovo za davek na promet z nepremičninami določa 80 % posplošene tržne vrednosti te nepremičnine. Na podlagi 44. člena ZUstS se zakon ali del zakona, ki ga je ustavno sodišče razveljavilo, ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. To pa pomeni, da v konkretnem primeru ni več pravne podlage, na kateri temelji izpodbijana odločitev.
ponedeljek, 01. avgust 2016/Author: Admin MPS/Number of views (303)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba II U 291/2015

Organ napačno razlaga institut stavbne pravice. Imetnik stavbne pravice je lastnik zgradbe, ki stoji na zemljišču, na katerem ima stavbno pravico, to zemljišče pa je v lasti nekoga drugega. Ustanovitev stavbne pravice res ne pomeni prenosa lastninske pravice na zemljišču, vendar pa je odločitev v predmetni zadevi odvisna od okoliščine, kdo je lastnik stavbe oziroma poslovnih prostorov (156. člen ZDO).
četrtek, 18. februar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (314)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 522/2015

Po 193. členu ZUJF je davčna osnova za davek na nepremično premoženje večje vrednosti seštevek posplošene vrednosti nepremičnin v lasti istega lastnika, ugotovljene s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin in pripisane nepremičninam v registru nepremičnin na dan 1. januarja leta, za katerega se odmerja davek. Ustavno sodišče je odločilo, da je bil 193. člen ZUJF v neskladju z Ustavo. Odločba Ustavnega sodišča ima učinek razveljavitve. Določba 193. člena ZUJF o davčni osnovi za davek na nepremično premoženje večje vrednosti se po navedenem v nepravnomočno rešenih zadevah ne uporabi, kar za obravnavano zadevo pomeni, da davčna osnova v zakonu ni določena in zato ni zakonske podlage za odmero davčne obveznosti.
četrtek, 18. februar 2016/Author: Admin MPS/Number of views (284)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
SPLOŠNA POJASNILO O DAVKU NA NEPREMIČNINE-Pred odločitvijo Ustavnega sodišča

SPLOŠNA POJASNILO O DAVKU NA NEPREMIČNINE-Pred odločitvijo Ustavnega sodišča

Splošna pojasnila o davku na nepremičnine (Ur.l.Rs št. 101/13 je bil dne 9. 12. 2013 objavljen Zakon o davku na nepremičnine – ZDavNepr, ki začne veljati dne 1. 1. 2014.)

nedelja, 12. januar 2014/Author: Modro poslovanje/Number of views (2339)/Comments (0)/
RSS