PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

VSRS Sodba X Ips 96/2016

Iz določbe 26. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ne izhaja dolžnost države podpisnice, da za namene izvedbe konkretnega davčnega postopka, v katerem je dokazno breme na zavezancu, sama pridobiva podatke od druge države pogodbenice. Cilj Direktive Sveta 2011/16/EU niti njen predmet ni razbremenitev davčnih zavezancev njihove sodelovalne dolžnosti v postopku.
ponedeljek, 11. september 2017/Author: Admin MPS/Number of views (327)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Ste že prijavili račun ali dohodke v tujini?

Davčne zavezance opozarjamo na obveznost prijave tujih dohodkov in plačilnih računov iz tujine. Dohodke iz tujine je treba napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine oziroma ugovoru zoper informativni izračun dohodnine. Če ta ni bil izdan, pa v letni napovedi za odmero dohodnine do 31. julija tekočega leta za prejšnje leto. Plačilne račune iz tujine prijavite na posebnih  obrazcih. Praviloma bomo do 30. junija 2017 v skladu z avtomatično izmenjavo podatkov iz tujine prejeli podatke o dohodkih iz zaposlitve, plačilih direktorjem, pokojninah, lastništvu nepremičnin in iz njih izhajajočih dohodkov ter produktih življenjskih zavarovanj za leto 2016. Do 30. septembra 2017 bomo prejeli tudi podatke o finančnih računih v tujini ter obrestih, dividendah in bruto iztržkih/odkupih, ki so bili doseženi in pripisani na račun. Če davčni zavezanci ne boste sami pravočasno napovedali dohodkov in prijavili računov iz tujine, boste lahko zaradi neizpolnjevanja davčnih obveznosti sankcionirani. Kazni se je možno izogniti še, če se dohodke iz tujine napove po izteku predpisanega roka kot samoprijavo, najpozneje pa do začetka davčno inšpekcijskega nadzora, do vročitve odmerne odločbe ali do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka.  Podrobnejše informacije o napovedi tujih dohodkov so objavljene na spletni povezavi  Mednarodno obdavčenje, več o prijavi finančnih računov iz tujine pa najdete na spletni povezavi  Vpis v davčni register in davčna številka pod rubriko Pogosta vprašanja in odgovori.
ponedeljek, 19. junij 2017/Author: Admin MPS/Number of views (316)/Comments (0)/

VSRS Sodba X Ips 8/2015

V primerih dohodkov, navedenih v prvem odstavku 70. člena ZDDPO-2, od katerih se plačuje davčni odtegljaj, obdavčitev ni neposredno odvisna od ugotovljenega dobička davčnega zavezanca in povezana z njim, ampak je vezana na posamezna plačila in temelji na načelu denarnega toka.Osnova za obdavčitev je tako celotni doseženi dohodek (bruto osnova), ki ga rezident oziroma nerezident doseže v Sloveniji in za katerega je določena obveznost davčnega odtegljaja. Navedeno pomeni, da ZDDPO-2 pri izračunu davčne osnove ne omogoča, da bi plačnik davka (izplačevalec dohodka), ki je zavezan izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj, upošteval davčno priznane odhodke, ki so prejemniku dohodka nastali v zvezi s pridobivanjem prihodkov, in tako zniževal davčno osnovo za obračun davčnega odtegljaja.
ponedeljek, 13. marec 2017/Author: Admin MPS/Number of views (284)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 805/2015

V določbah 62. in 63. člena ZDDPO-2 je glede odprave dvojnega obdavčenja uzakonjena metoda navadnega odbitka. Namen navedene metode je v tem, da Slovenija rezidentu ne prizna znižanja davčne obveznosti (ali vračila) od tujih dohodkov v višjem znesku, kot znaša davčna obveznost od tujih dohodkov v Sloveniji. Glede na metodo navadnega odbitka imajo rezidenti Slovenije po določbah ZDDPO-2 pravico, da od obveznosti za plačilo davka v Sloveniji odštejejo znesek davka, ki je bil plačan od dohodkov izven Slovenije. Odbitek davka po navedeni metodi je mogoč le, če so tuji dohodki v bruto znesku vključeni v davčno osnovo. Določba 67. člena ZDDPO-2 pa znesek odbitka dodatno omeji z višino siceršnje davčne obveznosti v davčnem obračunu rezidenta v Sloveniji.
sreda, 15. februar 2017/Author: Admin MPS/Number of views (320)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Sprememba dokumenta Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja (Vprašanja in odgovori)

Dopolnjeno vprašanje: 

  • Vprašanje 1: Kako odpravljamo dvojno obdavčitev po določbah mednarodnih pogodb?

 Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja (1. izdaja)   

torek, 08. november 2016/Author: Admin MPS/Number of views (298)/Comments (0)/

UPRS sodba I U 578/2015

Znesek davka, ki je bil izračunan, odtegnjen in plačan po prvem odstavku 70. člena ZDDPO-2, tj. kot davčni odtegljaj, se lahko na zahtevo, naslovljeno na davčni organ, delno ali v celoti vrne, če ga nerezident delno ali v celoti ni mogel uveljavljati in je do nezmožnosti uveljavljanja tega davka prišlo po izračunu, odtegnitvi in plačilu davka. V konkretnem primeru tožeča stranka v roku za prostovoljno izpolnitev obveznosti iz odločbe, s katero se ji odmeri in naloži v plačilo sporni davčni odtegljaj, le-tega ni plačala. Do poplačila sporne obveznosti tudi ni prišlo v postopku davčne izvršbe. davek tako ni bil plačan, zato že iz tega razloga ni mogoče zahtevati njegovega vračila. Razlogi, iz katerih ni prišlo do plačila naložene obveznosti, z ozirom na zakonsko ureditev niso pravno pomembni. Posledično pa tudi ni in ne more biti izkazano, da nerezident davka ni mogel uveljavljati (v državi rezidentstva) in je do nezmožnosti uveljavljanja tega davka...
ponedeljek, 25. april 2016/Author: Admin MPS/Number of views (285)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS sodba I U 821/2015

Dokazno breme glede davčne obveznosti od tujih dohodkov v državi vira je na davčnem zavezancu. Zavezanec mora znesek davčne obremenitve v tujini dokazati z ustreznimi dokazili, iz katerih so razvidna vsa dejstva, ki se upoštevajo pri odločanju. Tako morajo dokazila vsebovati podatke glede davčne obveznosti izven Slovenije, o znesku tujega davka od tujih dohodkov, osnovi za plačilo davka in znesku davka, ki je bil plačan. Vsebovati morajo torej podatke, ki so podlaga za opredelitev, odmero in plačilo tujega davka in s tem podatke, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev, ki so predpisani za odbitek oziroma za vračilo tujega davka, to je vrsta tujega dohodka, vključenost v davčno osnovo rezidenta in dejansko plačilo davka v tujini. Polno dokazno vrednost ima le listina, ki izhaja od izdajatelja, v konkretnem primeru od nemškega davčnega organa. ZUP sicer dopušča, da stranka predloži namesto izvirnika fotokopijo. Vendar se v tem primeru od nje lahko...
ponedeljek, 04. april 2016/Author: Admin MPS/Number of views (254)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Previsoko izkazani odhodki iz naslova licenčnine

V postopku inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec za davek licencodajalcem plačeval licenčnino za pravico do uporabe know howa, tehnične dokumentacije in izdelave dveh oglaševalskih medijev. Osnovo za obračun licenčnine so sestavljali vsi prihodki zavezanca, zmanjšani za določene stroške.

Zavezanec za davek je v inšpiciranem obdobju nepravilno ugotavljal osnovo za obračun licenčnine, saj bi v osnovo za obračun licenčnine lahko vključil le prihodke, ustvarjene s posredovanjem oglaševalskih površin na medijih navedenih v licenčni pogodbi in ne na vseh oglaševalskih medijih, s posredovanjem katerih je ustvarjal prihodke. Glede na to, je zavezanec za davek v vseh treh inšpiciranih obdobjih izkazal previsoke stroške licenčnine v skupnem znesku 774 tisoč EUR.

Davčni organ je zavezancu za davek zaradi ugotovljenih nepravilnosti dodatno odmeril davek od dohodkov pravnih oseb v višini 211,5 tisoč EUR ter znižal davčno izgubo v višini 366 tisoč EUR.

ponedeljek, 14. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (274)/Comments (0)/

sodba U 1674/2008

Če gre za izplačilo dohodka, ki je v skladu z mednarodno pogodbo oproščen davka v Sloveniji, lahko prejemnik ugodnost po konvenciji uveljavlja z zahtevkom za oprostitev davka, ki bi ga sicer plačal v skladu z zakonom o obdavčenju, preden je dohodek izplačan (1. in 2. odstavek 245. člena ZDavP-1). Financiranje iz 3. odstavka 17. člena konvencije (sklenjene z Rusko federacijo) se nanaša izključno na financiranje obiska (gostovanja), torej prevoza, nastanitve, prehrane in drugih stroškov, vezanih na bivanje izvajalcev v državi gostiteljici, ne pa tudi na financiranje stroškov priprave predstav, ki jih v tožbi navaja in dokazuje tožeča stranka.
petek, 04. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (289)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

sodba I U 2242/2011

V obravnavanem primeru je sporna odprava dvojnega obdavčenja dohodkov, ki jih je tožeča stranka dosegla v tujini (v Srbiji). Pri tem ni sporna metoda, po kateri se odpravi dvojno obdavčenje in ki je kot metoda navadnega odbitka predvidena v 24. členu Konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčenju med Republiko Slovenijo in državo vira Republiko Srbijo. Drugih (izvedbenih) določb v tej zvezi Konvencija ne vsebuje. Vsebuje pa jih ZDDPO-2, ki na splošno daje pravico do odbitka davka, ki je bil plačan v tujini od dohodkov z virom izven Slovenije, po metodi navadnega odbitka (prvi odstavek 62. člena). Zato so po presoji sodišča za konkreten primer relevantne določbe 63. - 67. člena ZDDPO-2, kar obenem pomeni, da ni utemeljen tožbeni ugovor nepravilne uporabe materialnega prava, ker je davčni organ odločitev oprl na ZDDPO-2 namesto na mednarodno pogodbo.Skladno z metodo navadnega odbitka po ZDDPO-2 ima rezident Slovenije pravico, da od obveznosti za plačilo davka v...
petek, 04. marec 2016/Author: Admin MPS/Number of views (268)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
RSS