PRIPOROČAMO»»»  


Išči

BAZA (Sodna praksa, nasveti, FURS obvestila...)

CARINE2 CARINE-Tranzit5 CARINE-Uvoz7 DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE3 DDPO30 DDPO - finančna naložba1 DDPO - navidezni posli4 DDPO - rezervacije3 DDPO Preoblikovanja2 DDPO-240 DDPO-mednarodno obdavčenje22 DDPO-Olajšave6 DDPO-Potni stroški1 DDPO-Prehrana1 DDPO-Prenos izgube1 DDPO-Prikrito izplačilo dobička1 DDPO-Priznani odhodek9 DDPO-Transferne cene2 DDPO-Verodostojna listina10 DDPO-Vračilo davka iz tujine2 DDV95 DDV - Davčno obdobje1 DDV- Odbitek pavšalne pogodbe1 DDV- Odbitek VDDV44 DDV- Sodelovanje v utaji5 DDV- Stopnja14 DDV-76.a ZDDV-13 DDV-82. člen ZDDV-16 DDV-Davčna osnova18 DDV-Davčna osnova znižanje5 DDV-Dobava v EU5 DDV-Evidentiranje1 DDV-Globa, prehod v obdavčitev1 DDV-Gradbene storitve6 DDV-izvoz1 DDV-Kraj obdavčitve7 DDV-Navidezni posli4 DDV-Neobdavčljivo6 DDV-Neobdavčljivo oseba javnega prava2 DDV-Neobdavčljivo osebno premoženje1 DDV-Neobstoječi subjekt2 DDV-Nepotrebni odhodki1 DDV-Obdavčeno3 DDV-Obdavčljivi dogodek4 DDV-Obdavčljivo6 DDV-Oprostitev drugo14 DDV-Oprostitev finance2 DDV-Oprostitev nepremičnine4 DDV-Oprostitev zdravstvo4 DDV-Pavšal nadomestilo1 DDV-Prefakturiranje1 DDV-Pridobitev5 DDV-Reverse charge3 DDV-Sestavljene storitve2 DDV-Sprememba Oprostitev/Obdavčeno7 DDV-Tristranski posli2 DDV-Uvoz8 DDV-Vračilo ddv11 DDV-Vračilo presežka DDV4 DDV-Zavezanec za DDV16 DELO NA ČRNO5 DMV1 DMV-Davek na motorna vozila14 DPN1 DP-Nepremičnine9 E- vročanje13 E- vročanje E-DAVKI1 E-DAVKI42 FURS28 IGRE NA SREČO4 IZSTAVITEV RAČUNA2 KAZANSKI POSTOPEK1 KONCESIJE2 OBDAVČITEV ENERGENTOV3 POGODBA EU-Obdavčitev1 POSREDNI DAVKI1 PRISPEVKI36 PRISPEVKI- Zdravstvo2 PRISPEVKI-Normiranec1 PRISPEVKI-Poslovodenje1 PRISPEVKI-Prokurist1 PRISPEVKI-Upokojenec2 RAČUNOVODSTVO32 SEMINAR MP1 STEČAJ-Roki1 TROŠARINA-Oprostitev5 TROŠARINE1 Trošarine.Energenti18 TROŠARINE-Energenti vračilo7 TROŠARINE-Tobak21 UPRAVNI POSTOPEK44 UREDBA-Okolje2 USTAVNO SODIŠČE1 ZDavNepr19 ZDAVP - Plačnik26 ZDAVP- 68.a.38 ZDAVP- 68.a.-Cenitev4 ZDAVP- 68.člen1 ZDAVP- Zavarovanje3 ZdavP-2349 ZdavP-2J8 ZDAVP-Cenitev2 ZDAVP-Dokazi38 ZDAVP-Inšpekcija37 ZDAVP-Izvržba58 ZDAVP-Nadzor29 ZDavPR11 ZDAVP-Samoprijava2 ZDAVP-Zastaranje3 ZDAVP-Zavarovanje9 ZDDV-135 ZDOH54 ZDOH - mednarodno obdavčenje3 ZDOH - Oprostitve3 ZDOH-288 ZDoh-2R5 ZDOH-Bonitete5 ZDOH-Dobiček iz kapitala28 ZDOH-Dohodki60 Zdoh-Dohodki iz dejavnosti13 ZDOH-Kmetijstvo6 ZDOH-Normiranec2 ZDOH-Olajšave4 ZDOH-Prehrana1 ZDOH-Prekvalifikacija4 ZPIZ-25 ZPR-Računi21 Z-Tro-134 ZTro-122 ZTro-1-vračilo2 ZTrov-Vračilo1

 

Posredni davki 11 2017_ZDSS

PRedstavitev posrednih davkov ddv, trosarine, dmv, dpn...

Predavanje ZDSS 11 2017 - Posredni davki: DDV, DPN, DMP, TROŠARINE, Zakon o davku na finančne storitve, Zakon o davku na zavarovalne storitve

nedelja, 12. november 2017/Author: Franc/Number of views (1160)/Comments (0)/

UPRS Sodba I U 912/2016-23

Iz evidence prilivov in odlivov na fiduciarnem računu ter prilivov in odlivov na TRR odvetnika je razvidno, da je tožnik denar s fiduciarnega računa nakazoval na svoj TRR, ga dvigal v gotovini, plačeval svoje račune v gotovini in ga v gotovini polagal na svoj TRR za poplačilo tekočih obveznosti odvetniške pisarne ter z njimi razpolagal kot s svojimi sredstvi oziroma kot s prihodki, doseženimi pri opravljanju odvetniške dejavnosti. Obenem pa davčnemu organu med postopkom nadzora (kljub izrecnim pozivom) niso bile predložene nikakršne posojilne pogodbe, ki bi jih tožnik sklenil s A., niti niso bila zatrjevana posojilna razmerja razvidna iz evidence v poslovnih knjigah. Tožnik pa tudi ni, kljub večkratnim pozivom, izkazal nobenih prihodkov iz naslova (uspešno) sklenjene sodne poravnave.
petek, 03. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (259)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
Tags: DDVDDPO-2

UPRS Sodba I U 1381/2016-10

Tretji in četrti odstavek 39. člena ZDDV-1 obravnavata isti primer - popravek davčne osnove v primeru stečajnega postopka, le da možnost popravka vežeta na drug časovni trenutek. Pogoj, da se obstoj in opravičenost terjatve v stečajnem postopku sploh ugotavlja, je ta, da upnik terjatev (pravočasno) prijavi. Iz navedenega jasno sledi, da je z vidika DDV prijava terjatve pogoj za to, da se ugotovi njen obstoj in (delno) neplačilo. Glede na takšno ureditev ni mogoče na davčni organ prevaliti obveznosti, da v postopku vračila davka ugotavlja obstoj terjatve, saj je ravno temu namenjen preizkus terjatve v stečajnem postopku. Prijava terjatve je torej formalni pogoj za uveljavljanje popravka obračuna davka oziroma za zmanjšanje davčne osnove na podlagi 39. člena ZDDV-1 in ne zgolj način dokazovanja obstoja terjatve.
četrtek, 02. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (306)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 186/2016-11

Dokazovanje trditev, na podlagi katerih se davčna obveznost zmanjša, je na strani davčnega zavezanca. Dvom v resničnost trditev zato pomeni, da trditve ni uspel dokazati, s tem pa tudi ne dejstev, ki so podlaga za zmanjšanje davčne obveznosti. Neutemeljeno je tožnikovo sklicevanje na načelo sorazmernosti. Določba 6. člena ZDavP-2, po kateri davčni organ v dvomu odloči v korist zavezanca za davek, namreč davčnega organa ne zavezuje, da bi nedokazana dejstva štel za dokazana.
četrtek, 02. november 2017/Author: Admin MPS/Number of views (272)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje

Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in fotokopiranje njihovih del.

 0920-6833/2017-7: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje   

petek, 27. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (284)/Comments (0)/
Tags: DDVFURS

UPRS Sodba I U 1471/2016-37

Tožnik predmetnih vozil ni kupil za svoje potrebe oziroma jih niso kupili tožnikovi sorodniki za lastne potrebe, kot to navaja tožnik in kot to izhaja iz predloženih izjav. Iz tožnikovega ravnanja tudi po presoji sodišča izhaja, da je ta vozila kupil z namenom nadaljnje prodaje s ciljem pridobiti dobiček, kar pa podleže obdavčitvi po ZDDV-1. Tožnik je v letu 2007 preprodajal 9 rabljenih osebnih vozil in s prodajo dosegel obdavčljiv dohodek, čeprav za to ni imel registrirane dejavnosti in ni bil identificiran za namene DDV. Rabljena vozila, kupljena v drugi državi članici EU, so po vstopu Republike Slovenije v EU praviloma obdavčena z DDV v državi članici nakupa, razen če vozilo kupi davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je vozilo obdavčeno v državi njenega sedeža. V skladu z 78. členom ZDDV-1 bi moral tožnik davčnemu organu prijaviti dejavnost, od katere bi moral obračunavati in plačevati DDV od prodajne vrednosti vozil oziroma od ustvarjene razlike...
ponedeljek, 23. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (291)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

VSRS Sodba III Ips 24/2016

V obravnavanem primeru je davčni organ v Ljubljani z izdajo sklepa z dne 13. 5. 2010 postopal v skladu z določbo prvega odstavka 73a. člena ZDDV-1, ki določa da lahko davčni organ v primeru dvoma o upravičenosti zahteve za vračilo DDV na podlagi obračuna DDV, pred izvršitvijo vračila DDV zahteva, da davčni zavezanec predloži ustrezen instrument zavarovanja za zavarovanje izpolnitve obveznosti. Glede na to je sodišče druge stopnje pravilno presodilo, da davčnemu organu v Ljubljani zaradi izdaje sklepa z dne 13. 5. 2010 ni mogoče očitati protipravnega ravnanja, ker je ravnal v skladu z zakonskim pooblastilom.
četrtek, 19. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (288)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

UPRS Sodba I U 192/2016-10

Odločilno je, ali tožnikovo ravnanje glede na okoliščine primera odstopa od skrbnosti, ki se jo lahko pričakuje od davčnega zavezanca v zvezi s preprečevanjem zlorab sistema DDV. Za to presojo je odločilno predvsem tožnikovo poslovno sodelovanje s spornimi podizvajalci. V zvezi s tem je tožnik pojasnil, da naj bi se za posle dogovarjal po telefonu in da je imel z družbami sklenjene pogodbe. Drugih podatkov ni navedel oziroma je celo potrdil, da ni vedel, kakšen status so imeli delavci oziroma ali so podjetja delo opravila z lastnimi delavci ali s podizvajalcem. Po mnenju sodišča razumen davčni zavezanec ne ostane popolnoma neveden glede svojih podizvajalcev, sploh če z njimi sodeluje daljše časovno obdobje. V konkretnem primeru ni šlo za enkraten posel, zato bi že zaradi trajanja poslovnega sodelovanja tožnik o svojih podizvajalcih moral izvedeti podatke o tem, kdo so, kako delujejo in podobno. Davčni organ od tožnika ni zahteval nerazumnih ukrepov, ki bi presegali...
sreda, 04. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (293)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa

VSRS Sklep X Ips 13/2015

O izdaji računa je moč govoriti, ko prodajalec oziroma tisti, ki je po zakonu zavezan izdati račun, fizično pripravi dokument, ki ima vse z zakonom določene elemente računa (osmi odstavek 81. člena ZDDV-1), in ko to naredi z voljo, da ta račun preda kupcu, da bo ta na njegovi podlagi lahko odbijal vstopni DDV. Ker v obravnavani zadevi manjka prav ta voljni vidik izdaje računa, je treba zaključiti, da do izdaje spornega računa, ki ga je revident uporabil za odbijanja vstopnega DDV, sploh ni prišlo. V takih primerih nevtralnost delovanja sistema DDV zakon varuje že s tem, da kot pogoj za uveljavljanje odbitka vstopnega DDV zahteva, da je davčnemu zavezancu izdan račun, kot izhaja iz točke a) prvega odstavka 67. člena ZDDV-1. Če torej davčnemu zavezancu račun ni bil izdan, nima pravice do odbitka.
torek, 03. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (289)/Comments (0)/
Categories: Sodna praksa
ponedeljek, 02. oktober 2017/Author: Admin MPS/Number of views (271)/Comments (0)/
Tags: DDVFURS
RSS