PRIPOROČAMO»»»  


Išči

Nasveti-Modro poslovanje

Baza nasvetov svetovalcev Mreže modro poslovanje vsebuje konkretne rešitve, ki jih pripravljajo svetovalci za podjetja oz. podjetnike. Spodaj prikazujemo primere rešitev, ki smo jih pripravili za stranke v trenutku nastanka poslovnega dogodka. Nasvet je najprimernejši takrat, ko podjetje sklepa posle. Popravljanje napak je najdražje! Želite postaviti vprašanje svetovalcem MREŽE MODRO POSLOVANJE?   Potem kliknite tukaj in postavite vprašanje.  Postanite naš uporabnik in naročite se na enega izmed naših paketov storitev.


§  Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta- kliknite tukaj.

§  Pošlji vprašanje svetovalcem.SVETOVALEC
: mag. Franc Derganc, Taxin d.o.o.

PRIPOROČAMO:

Modro jutro d.o.o., vodenje poslovnih knjig, ponudba:
Računovodstvo + davčno svetovanje = Modro računovodstvo

 

 

REŠITVE
torek, 19. februar 2013 | 0 | Št. ogledov 2337 Kategorije: Modro poslovanje - NASVET, Svetovanje - DAVKI, Prispevki - MPD TAGS: PRISPEVKI-Normiranec Naš odgovor . izvleček:


Skladno z določilom 15. Člena ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012) se obvezno zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Samozaposlene osebe se zavarujejo za polni zavarovalni ......................


Zavezanci, ki nimajo plač, v skladu z določilom  4. člena ZPSV (Ur.l. RS, št. 5/1996 do 96/2012-ZPIZ-2) plačujejo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od zavarovalne ali druge osnove, določene v skladu s predpisi o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če z zakoni ni drugače določeno.

Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje od osnove, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Prispevke za socialno varnost po prvem in drugem odstavku tega člena plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost na prehodne račune davčnih uradov oziroma izpostav davčnih uradov v skladu s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 141/04).
 
.......................

Iz navedenega izhaja, da se za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 na podlagi doseženega dobička v letu 2012 uporabljajo pravila na podlagi starega zakona (ZPIZ-1) in Pravilnika o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 49/06, 38/07), ki so podrobneje navedena v nadaljevanju.

......................


V skladu s prvim odstavkom.................

SKLEP:
Oseba, ki bo pričela opravljati dejavnost z vidika Zakona o dohodnini, bo plačevala prispevke za socialno varnost za leto 2013 v višini minimalno
...........
V letu 2014 bo plačevala oseba prispevke najmanj v višini, kot to velja za leto 2013 oz. v višini v odvisnosti od doseženega dobička v letu 2013. Minimalna osnova za prispevke za leto 2013 je določena v ...................

V letu 2015 in dalje bo osnova določena skladno z izračuni, prikazanimi v tabeli 3.................................

Iz tabele 4 je razvidno, da bodo normiranci plačevali prispevke dejansko v višini minimalne osnove in sicer v primeru, ....................


Iz izračunov je razvidno, da se bo obveznost za prispevke glede na leto 2014 ...................

Tabela 4: Izračun minimalnih prispevkov po letih ob upoštevanju podatkov o minimalni plači in povprečni plači iz meseca januar 2013 

Prispevek je del spletne naročnine, do katere lahko dostopajo samo naši člani.

Več o tem lahko preberete tukaj

Priloge

Comments are only visible to subscribers.

DDV, DDPO, DOHODNINA, INŠŠEKCIJA, PRISPEVKI, SRS, MRS